سه بانوي حامي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

زهره شريعتي

هيچ پيامبري از ميان زنان برگزيده نشده است، اما هيچ پيامبري نيز بدون حمايت زني در كنار خويش نبوده است. در اين نوشتار تنها به سوسويي از ستاره وجود سه بانو در حمايت از رسول رحمت اكتفا كرده ايم...