پاسدار سنگرهاي ايدئولوژيك

حجتالاسلام والمسلمين دکتر مجتبي مصباح

نشريه فرهنگ پويا در طول همه ايام انتشار خود اين افتخار را داشت که با هدايت و راهنمايي علامه مصباح يزدي قدسسره به بررسي مهمترين موضوعات مورد نياز جامعه فرهنگي کشور ميپرداخت و بهطور معمول، از رهنمودهاي ايشان بهصورت مصاحبه اختصاصي برخوردار ميشد. از اين شماره، اما جاي خالي مصاحبه با استاد در نشريه نيز احساس ميشود، گرچه قطعا همواره از رهنمودهاي پاينده ايشان استفاده خواهيم کرد...