درياي مهرباني

اشاره:

احترام در خاندان علامه مصباح تنها يک واژه نيست و اگر گفته شود اين خانواده، تجلي و عينيت يافته احترام است مبالغه نکردهايم، در طول سالها هرگاه به سراغ حجتالاسلام والمسلمين دکتر مجتبي مصباح ميرفتيم، وي با احترامي خاص هم نسبت به برادر بزرگش رفتار ميکرد و هم براي مصاحبه در خصوص علامه به ايشان ارجاع ميدادند، در جلسه شوراي نشريه «فرهنگ پويا»، در فضايي آکنده از اندوه و غم به مناسبت فقدان حکيم فرزانه علامه مصباح از زواياي پنهان زندگي فردي و خانوادگي ايشان سؤال شد که خاطرات زيبا و درس آموز ايشان از پدر، تقديم خوانندگان عزيز ميشود...