اذان اسلام در نغمه ناقوس ها

دانشمندان دينى و فرزانگان فرهنگى جمهورى اسلامى نقش بهسزايى در رساندن پيام اسلام و انقلاب و شناساندن تمدن درخشان اسلامى را به جهانيان داشته و دارند. در اين ميان به جرأت مىتوان گفت استاد فرزانه، حضرت آيتاللّه مصباح يزدى رضوانالله عليه، همواره براى شناساندن اسلام ناب محمدى… و رساندن پيام انقلاب اسلامى به زبانى قابل فهم براى قشرهاى گوناگون مردم و پيروان اديان مختلف در سرتاسر جهان، پيشتاز بوده است. ايشان با قلم و بيان خود اين رسالت بزرگ را به شايستگى انجام داده و با طرح ديدگاههاى ناب اسلامى، راه صحيح براى شناساندن دين و تمدن اسلامى را متناسب با هر منطقه از جهان باز نموده است.

در اين مقاله تلاش ما بر اين است که گوشهاى از گسترهي فعاليتهاى فرهنگى و تبليغى ايشان در سفر به آمريکاي جنوبي و اسپانيا را گزارشگونه تقديم به خوانندگاه محترم نشريهگردد....