تك‌نگاره‌هايي از مديريت شايسته علامه مصباح يزدي(ره)

 آقاي دكتر محسن منطقي از اعضاي هيات علمي رشته مديريت مي باشند كه علاوه بر تدريس، سال ها در بخش هايي از معاونت آموزشي نيز فعال بوده و هست. از اين رو در ارتباط مستمري كه با علامه مصباح داشت از خرمن مديريتي علامه مصباح خوشه هايي بسيار زيبا و طلايي چيده است. ايشان در اين ياداداشت، ايشان با ذكر برخي شاخص هاي مديريتي، با نقل خاطره اي زيبا، نمونه اي از برخوردهاي مديريتي علامه مصباح را بيان كرده است.