عقبه تئوريك نظام

سخن گفتن و نوشتن از معلم بزرگ انقلاب و عمار امام، کار دشواري است چراکه واژهها کمتر از آن هستند که بتوانند شخصيتي اين چنين باعظمت را توصيف کنند. در اين مقال نگارنده تلاش دارد اين معلم بزرگ را به عقبه تئوريک نظام اسلامي توصيف کند. ...