نقش مردم در حكومت از منظر علامه مصباح يزدي (ره)

يک سؤال مهم و اساسى در فلسفه سياست اين است که چه کسى حق دارد بر مسند حکومت قرار بگيرد و اداره امور يک جامعه را در دست داشته باشد. به عبارت ديگر، ملاک اينکه فرد يا گروهى حق امر و نهى کردن در امور اجتماعى داشته باشد و مردم ملزم به اطاعت باشند چيست؟ به عبارت روشنتر، «منبع مشروعيت حکومت» از کجاست؟ از نظر تفکر اسلامى حق حاکميت و حکومت ذاتاً و اصالتاً از آن خداى متعال است و هيچ فرد يا گروهى از چنين حقى برخوردار نيست مگر ...