نقش علامه مصباح در گستره معارف قرآن و حديث

اگرچه برخي فرهيختگان حوزوي و دانشگاهي استاد محمد تقي مصباح يزدي دام ظله را بيشتر به عنوان فيلسوفي داراي آثار متعدد فلسفي ميشناسند؛ اما بيگمان ايشان يکي از مفسران و قرآنپژوهان و نيز حديثپژوهان برجسته حوزه علميه قم در روزگار ماست که در دو حوزه قرآن و حديثپژوهي آثار بديع و نوآمدي دارند. با آنکه بيشتر مباحث تفسيري ايشان در قالب تفسير موضوعي با نام «معارف قرآن» سامان يافته ولي...