روشناي مصباح و روشنفكري ديني

در يک سده گذشته ما با پروژهاي با عنوان روشنفکري ديني مواجه بودهايم که در فضاي علمي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي ما تاثيرگذار بوده است. روشنفکري ديني يک پروژه فکري و اجتماعي است که از تلاقي جريان روشنفکري و سنت دينباوري پديدار شده است و معتقد به ضرورت دين در دنياي مدرن است. اين جريان بر آن است که  سنت را که مهمترين جزء آن دين است، ميتوان با مباني و مولفههاي مدرنيته در کنار هم نشاند بيآن که به تناقض و يا به کنار نهادن يکي به پاي ديگري منجر شود. روشنفکري ديني گرچه ابتدائاً خود را راه ميانه و معتدلي ميان رويکرد روشنفکري لائيک و اسلام سنتي ميدانست، اما ...