مراحل اسلامي‌سازي علوم انساني از ديدگاه علامه مصباح يزدي(ره)

براي توليد علوم انساني اسلامي و در واقع اسلاميسازي علوم انساني بايد اقداماتي انجام داد. اما چگونه ميتوان اين اقدامات را دستهبندي و تنظيم کرد که محصول درست و قابل قبولي را نتيجه دهد؟ اين مقاله در بيان همين نکته است که طبق ديدگاه علامه مصباح يزدي(ره) بايد گامهايي را به ترتيب برداشت تا بتوان علوم انساني اسلامي را سامان داد....