علامه مصباح و علوم انساني

علوم انساني به شناخت انسان و توصيف و تبيين و تفسير پديدههاي فردي و اجتماعي (از آن جهت که انسانياند، نه از جهت فيزيکي و زيستي)، و جهتبخشي به افعال و انفعالات انساني ميپردازند. اين علوم، در انديشه علامه مصباح، زماني اسلامياند، که ويژگي اصلي آنها يعني مباني آنها؛ مباني هستيشناسي، معرفتشناسي، انسانشناسي، روششناسي، اهداف و منابع آنها در توافق و سازگاري با اسلام باشد. موضوع اساسي در علوم انساني اسلامي، پذيرش روح و نفس مجرد و روش صحيح در اسلاميسازي پذيرش ترکيب روش عقلي، نقلي، شهودي و تجربي در شناخت، توصيف و تفسير پديدههاي انساني است و هدف در اسلاميسازي علوم انساني قرب خدا و نيل به کمالات فردي و اجتماعي است. اين نوشتار در نظر دارد به روش توصيفي تحليلي مؤلفههاي کليدي و اصلي علوم انساني اسلامي را در سه رکن موضوع، روش و هدف، بر مبناي انديشه علامه مصباح تبيين کند...