دوستدار خداپرستان

از ويژگيهاي بارز علامه مصباح روشنفکري ديني آن بزرگوار بود. ارتباط با پيروان اديان بزرگ را ميتواند از نمونههاي اين ويژگي برشمرد. علامه مصباح نه تنها خود در صدد برقراري ارتباط با پيروان بزرگ بودند، بلکه گروههاي مختلفي از شاگردان و دانشآموختگان موسسه را به مراکز علمي و دانشگاهي آمريکا، اروپا و آسيا فرستادند تا از نزديک و بدون واسطه با اين اديان آشنا شوند.