علامه مصباح(ره)؛ هديه الهي به جامعه اسلامي

آيتالله سيدمحمدرضا مدرسي از اساتيد درس خارج فقه و اصول و از فقهاي شوراي نگهبان ميباشند. همراهي طولاني ايشان با حضرت علامه مصباح، ما را بر آن داشت که بيانات ايشان را که در مراسم بزرگداشت علامه ايراد شده بود، به محضر خوانندگان عزيز تقديم کنيم