حكمت از نگاه قرآن

اشاره:

با توجه به اينکه در پيام تسليت مقام معظم رهبري به مناسبت رحلت آيت الله مصباح يزدي از اين عالم رحيل با عنوان «حکيم» ياد کردهاند، در نوشتار حاضر به مفهوم واژه حکمت، ابعاد معناي حکمت در قرآن، همراه بودن کتاب با حکمت، همراه بودن علم و حکمت، همراه بودن عزت و حکمت، دريافت کنندگان حکمت از نگاه قرآن و نشانههايي از آثار حکمت خداوند پرداختهايم...