سنگربان توحيد در دو جبهه

حرف اول

مديرمسئول

سنگربان توحيد در دو جبهه

در تاريخ کشور، دو دههي پنجاه و شصت قرن جاري را بايد دههي قيام الهي حوزهي علميه قم در دو جبهه برشمرد؛ يکي جبههي سياسي در مبارزه با استبداد و استعمار بود و ديگري جبههي فرهنگي در مبارزه با هجمهها و شبههافکنيهاي گروهکهاي وابسته به نظامهاي سياسي و ايدئولوژيهاي اردوگاه شرق و غرب بود. که با کمال دقت و درايت و پشتيباني از يکديگر زمينهساز تحقق انقلاب اسلامي شدند. انقلابي که سنگر به سنگر به سمت زمينهسازي براي ظهور حضرت حجت عجل الله تعالي فرجه الشريف به پيش رفته است...