كرونا جمع امتحانات براي جمع بشر

حسن ملکشاهي

ويروس کرونا،‌ چه از آزمايشگاه صاحبان قدرت جهان بيرون آمده باشد و چه از سوپ حيوانات حرام‌گوشت رستوراني چند ستاره؛ امروز با گذشتن از مرز جغرافيايي ملل، هم بر سلول‌هاي تنفسي انسان‌ها آويخته و هم بر ديواره‌ي دستاوردهاي علمي بشر و مي‌رود تا نمادهاي تمدن علمي بشر را؛ چون دستگاه تنفسي انسان از نفس بيندازد...