بيانيه‌ي فاصله گذاري اجتماعي شاگردان مهندس بازرگان

حسن ابراهيم زاده

اعلان فاصله‌گذاري در يک کلاس

در اوج شيوع کرونا در جهان، سخن گفتن از قرنطينه و رعايت فاصله‌گذاري اجتماعي، فصلنامه‌ي «سياست‌نا‌مه» در شماره‌ي سيزده در ويژه‌نامه‌اي قطور به سراغ سازمان منافقين رفت و از کشف تازه‌ي خود و تاثيرپذيري اين گروهک تروريست‌ از فرقه‌ي اسماعيليه سخن به ميان آورد؛ ويژه‌نامه‌اي که آن را مي‌توان «بيانيه‌ي فاصله‌گذاري اجتماعي» شاگردان مهندس بازرگان خواند...