مصاف كرونايي علم و دين، افسانه يا واقعيت؟!

جواد قلي‌پور

هنگامي که جامعه با يک مشکل و بحران فراگير مواجه مي‌شود، طبيعتا نگراني‌ها افزايش پيدا کرده و نياز به هوشياري، همدلي و همکاري بيشتر احساس مي‌شود تا بتوان بر مشکلات غلبه­ کرد؛ اما برخي با گل‌آلود کردن آب در صدد رسيدن به اهداف شوم خود بوده و از اين طريق بر نگراني و اضطراب جامعه مي‌افزايند...