اصناف دينداري!

 احمدحسين شريفي

 دکترسروش در مصاحبه‌ي خود با سايت زيتون چندين و چند نوبت اشاره به اصناف سه‌گانه­ي دينداري مي‌کند که ساليان قبل آن را به عنوان يکي از مباني و اصول روشنفکري ديني و يک «ضرورت دين‌شناسانه­واصلاح‌گرايانه»معرفي­کرده بود: دينداري معيشت‌انديش (به تعبير پيشينشان دينداري مصلحت‌انديش/دينداري­غايت‌انديش)،‌ دينداري معرفت‌انديش و دينداري تجربت‌انديش...