تحليل عرفاني شر و رنج

عليرضا کرماني

چکيده

عارفان مسلمان مسئله‌ي رنج و شر را از ابعاد وجودشناختي و سلوکي مورد توجه قرار داده‎اند. از جهت وجودي و مبتني بر نگاهي توحيدي، فقدان و نقصان، لازمه‌ي کثرت (خلقت) است و از جهت سلوکي مقدمه‎اي ضروري براي مقام طلب به‎شمار مي‎رود که خود شرط ضروري حرکت و وصول به کمال است...