الهيات، رنج از باغ عدن تا عصر ريزتراشه‌ها

سيدمحمدحسن صالح

سپس خداوند به آدم فرمود: «چون گفته­‌ي زنت را پذيرفتي و از ميوه­ي آن درختي خوردي که به تو گفته بودم از آن نخوري، زمين زير لعنت قرار خواهد گرفت و تو تمام ايام عمرت با رنج و زحمت از آن کسب معاش خواهي کرد. از زمين خار و خاشاک برايت خواهد روييد و گياهان صحرا را خواهي خورد تا آخر عمر به عرق پيشاني‌ات نان خواهي خورد...»

...