بلا و ابتلا آزمون بزرگ خدا

سيد احمد رهنمايي

چکيده

خداوند جهان را بيهوده نيافريد تا آن را به حال خود رها کند، بلکه او براي اداره‌ي جهان سنن و تدابيري در نظر گرفته که کسي را بدون اذن و مشيت او ياراي مقابله با آن‌ها نيست. طبيعت و اشياي عالم به گونه­اي تحت تدابير و قوانين الهي قرار مي­گيرند و انسان­ها به گونه­اي ديگر. خداوند دو مسير حق و باطل پيش‌روي انسان گشود و به وي اختيار و اراده عطا فرمود و از او خواست تا به انتخاب خويش مسير حق را بپيمايد و از مسير باطل دور بماند...