امتحان يعني عبور از وادي محنت

نوشتار حاضر منتخبي از فرمايشات مقام معظم رهبري است که با توجه به شيوع بيماري کرونا تقديم حضورتان مي‌شود.