موقع امتحان الهي عيار مدعيان مشخص مي شود

نوشتار حاضر منتخبي از فرمايشات امام خميني(ره) است که به ملازم بودن زندگي انسان در اين دنيا با امتحانات و آزمايش‌هاي الهي تأکيد دارد.