ابعاد امتحانات و ابتلائات الهي از منظر قرآن

اشاره:

نوشتار حاضر به ابعاد و شاخصه‌هاي امتحانات و ابتلائات الهي از منظر قرآن پرداخته و راه‌هاي توفيق در اين بزنگاه مهم را بررسيده است.