ظرفيت سازي انقلاب اسلامي براي آزادي

گردآوري: سيدعبدالمجيد اشکوري

مسئله­‌ي آزادي در طول تاريخ همواره يکي از دغدغه‌هاي اساسي بشر در زندگي اجتماعي و سياسي بوده است و مفهومي است که پيامبران الهي، عارفان و فيلسوفان بزرگ آن را ستوده‏ اند، در گفتمان انقلاب اسلامي ايران نيز دو مفهوم «برتر» و «بنيادين» وجود دارد که سازنده‌ي عقلانيت انقلاب اسلامي است: «استقلال» و «آزادي»، اين دو مفهوم را مي‌توان آواز قوي انقلاب دانست. در جمهوري اسلامي اين دو معنا يکديگر را پشتيباني مي‌کنند؛ به طوري که تقويت آزادي به استحکام استقلال، و تقويت استقلال به استحکام آزادي مي‌انجامد. اين دو مفهوم، دو بال انقلاب اسلامي هستند و با تضعيف هر يک از بال‌ها، ديگري نيز تضعيف مي‌شود. باهم بودن اين دو مفهوم يکي از مهم‌ترين اصول انديشه‌ي سياسي انقلاب است و شايد بتوان آن را جوهره‌ي انقلاب اسلامي‌ دانست...