گام دوم انقلاب، سبك زندگي و هنرهاي بي زبان انتقال پيام

مبحث پيشرو، خلاصهاي از مجموعه سخنرانيهاي حجت الاسلام و المسلمين، دکتراحمدحسين شريفي، عضو هيئت علمي موسسه­‌ي آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) است که در دهه­‌ي اول ماه مبارک رمضان در ارديبهشت1398 و در حسينيه­‌ي الغدير قم ايراد گرديد. مقام معظم رهبري در اين بيانيه درباره­‌ي همه­ي مقولات، توصيهها و نکاتي را بيان ميدارند؛ اما نسبت به سبک زندگي ميفرمايند: «سخن لازم در اين باره بسيار است. آن را به فرصتي ديگر واميگذارم و به همين جمله اکتفا مي‌کنم که تلاش غرب در ترويج سبک زندگي غربي در ايران، زيانهاي بيجبران اخلاقي، اقتصادي، ديني و سياسي به کشور و ملت ما زده است. مقابله با آن جهادي همهجانبه و هوشمندانه ميطلبد که باز چشم‌اميد در آن به شما جوانهاست.»...