مهمترين كليد واژه هاي بيانيه گام دوم انقلاب

محسن مؤمني

انقلاب پُرشکوه ملّت ايران که بزرگ‌ترين و مردمي‌ترين انقلاب عصر جديد است، تنها انقلابي است که يک چلّه‌ي پُرافتخار را بدون خيانت به آرمانهايش پشت سر نهاده و در برابر همه‌ي وسوسه‌هايي که غيرقابل مقاومت به نظر ميرسيدند، از کرامت خود و اصالت شعارهايش صيانت کرده و اينک وارد دوّمين مرحله‌ي خودسازي و جامعه‌پردازي و تمّدن‌سازي شده ‌است...