حرف آخر / انقلاب و پيشرفت، مديون امام و شهدا

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

به قلم سردبير

پيشرفت بدون عدالت، مولودي جز نظامي طبقاتي ندارد؛ نظامي که در آن، طبقه بيدرد و مرفه گنجوَران و زرسالاران با در انحصار گرفتن دستاوردهاي آن، در نوک هرم قدرت قرار ميگيرند، و مستضعفان و پابرهنگان زير چرخهاي توسعه و پيشرفت تکنوکرات‌هاي افزونخواهش با درآمدي حداقلي خرد خواهند شد...