از خود نمي‌گفت

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

يادي از همکار فقيد مرحوم حجت الاسلام و المسلمين محمدعلي جعفري

مجله پويا که ميآمد آرام پشت ميز تحريريه مينشست و ساعتها؛ پژوهشها و نگاشتههاي خود را مرور ميکرد و گاهي هم نوتبوکش را به اينترنت وصل و آخرين اخبار سياسي و فرهنگي را رصد ميکرد. در بحث و گفتوگو و محوريابي براي مجله اعضا را ياري ميکرد. گاه به بحثوگفتگو پيرامون موضوع مجله ميپرداخت و در برخي از جلساتي که تحريريه به محضر علامه مصباح ميرفتند حضور پيدا ميکرد، فقط به همفکري و همراهي بسنده نميکرد و در برخي از موضوعات مجله دست به قلم ميشد، مقالات او در مجله پويا جزء مقالات مبنايي و راهبردي بود...