پيدا و پنهان پيوستن به FATF

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

کميل  مؤمني

 چند سالي است که بحث پيوستن ايران به کارگروه اقدام ويژهي مالي براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم موسوم به «FATF »در محافل فکري و سياسي کشورمان مطرح است. غربيها نيز پيوستن ايران با اين گروه را مجوزي براي مراودات تجاري بينالمللي خصوصا در فضاي پسابرجام ميدانند که درستي يا نادرستي اين ادعا موجب شده است تا بحثهاي فراواني پيرامون آن شود؛ به طوري که بسياري از کارشناسان و نمايندگان مجلس نگرانيهاي متعدد و بسيار جدي در اين زمينه داشتند...