پيشرفت و مباني آن از نگاه علما و انديشمندان

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

فائزه فلاطوني

براي بررسي مفهوم و مباني پيشرفت، نگاهي به ديدگاهها و انديشههاي چهار عالم نامدار معاصر انداختيم تا از اين رهگذر، مفهوم پيشرفت و توسعه مشخص شود. مقالهي حاضر، بررسي ديدگاهها و نظرات حضرات آيات شهيد مطهري، شهيد بهشتي، مکارم شيرازي و جوادي آملي است...