پيشرفت از ديدگاه اهل بيت(ع)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

اشاره:

از جمله سوالاتي که در مقابل متفکرين قرار دارد موضوع اصالت فرد و يا جامعه است. عدهاي از متفکران بر اين باورند که اگر فرد رشد يابد جامعه نيز رشد مييابد و عدهاي ديگر اصالت را به جامعه داده و بر اين باورند که اين جامعه است که فرد را ميسازد و افراد مصنوع جامعه هستند؛ اما بر اساس بينش اسلام ناب فرد و جامعه در تعامل با يکديگر هستند و رابطهي دو سويه دارند. پيشرفت و رشد فرد در پيشرفت جامعه و پيشرفت جامعه در پيشرفت فرد مؤثر است. باتوجه به معناي پيشرفت از منظر اسلام ناب که به سعادت رسيدن فرد و جامعه است، در اين نوشتار در صدد برآمديم تا عوامل مؤثر پيشرفت فرد را از نگاه ديني عنوان کنيم...