نگاه اهل بيت(ع) به رسالت دولتمردان در تحقق عدالت

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

اشاره

از يک سوي مقولهي پيشرفت جزء اهداف و آرمانهاي دلکش ملتها و بسياري از دولتها است و از سوي ديگر از منظر اسلام پيشرفت حقيقي در گروي همراهي آن با عدالت است؛ چنان که امام علي† فرموده‌‌اند: «دادگستري مايهي قوام فرمانروايي و جامعه است.» و «ملاک و معيار سياست و تدبير کارها عدالت به شمار ميآيد.»؛ حال از آن جا که يکي از مهمترين ارکان ادارهي جامعه زمامداران و مديران جامعه هستند، به طوري که بدون حمايت آنان حرکت به سوي آرمانها بسيار دشوار است؛ بررسي رابطهي پيشرفت با عدالتورزي مديران امر مهمي است که موجب تحقق توسعهي عدالت محور ميگردد. در اين مقاله ضمن تعريف توسعه و عدالت، رابطهي توسعه با عدالت محوري نظام و ناظمان سياسي بررسي شده است....