تكامل در انسانيت و رسيدن به قرب الهي همان پيشرفت حقيقي است

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

مصاحبه غيرحضوري با علامه  مصباح

به دنيا به چشم پلي نگاه ميکند که روبروي هر انساني تا مقصد آخرت زده شده است و از همينرو چون همهي عالمان رباني بهره هر انساني را از دنيا تنها توشهاي به اندازه حرکت بر روي اين پل ميداند و پيشرفت را نيز حرکت مؤمنانه و بهروز بين دو نقطهي مبدء تا مقصد معنا ميکند، از منظر اين حکيم متأله پيشرفت واقعي؛ اصالت دادن به بٌعد معنوي و قرب الهي و حرکت به سوي کمال است که ابعاد ديگر ذيل اين بٌعد تعريف ميشوند و هر پيشرفتي بريده از حرکت به سوي کمال را «پسرفت» و حتي نميتوان «درجازدن» ناميد چرا که انسان اشرف مخلوقات و هدف خلقت حرکت به سوي خدا است. تصميم تحريريه همانند گذشته  ديدار با علامه مصباحدامت برکاته و زيارت معظمله و نشستن پاي صحبتهاي گرم و صميمي ايشان به ويژه در خصوص موضوع مجله بود، اما مشاهدهي بيانات جامع اين عالم برجسته در باره «پيشرفت» ما را از تصديع وقت گرانبهاي ايشان منصرف و بر آن شديم تعريف و نگاه حضرت علامه به موضوع مجله را در قالب پرسش و پاسخ در اختيار مخاطبان مجله قرار دهيم. آن چه پيشرو است نگاه شخصيتي به مقوله پيشرفت است که خود از پيشکسوتان استخدام آخرين نوآوريها و ابزارهاي نوين در پيشرفت و تعالي در حوزهي فعاليتهاي ديني و تبليغي و دعوت کنندهي جوانان اين سرزمين براي جانماندن از قافلهي پيشرفتهاي جهاني در همهي عرصههاي زندگي است، شخصيتي که با نگاهي منظومهاي به مقولهها، پديدهها و حرکتها در اين عرصه، هم با زيربنا قرار دادن پيشرفت معنوي به قصد قرب و کمال، تلاش براي پيشرفتهاي ديگر را در تضاد با اين زيربنا نميبيند...