ما يك ملت پيشرفته ايم

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

رضا محمدي فيروزجايي

پيشرفت به معناي تحرک دائمي است. اگر دقت کنيم، پيشرفت، هم راه و مسير است، هم هدف است. ما ميگوئيم هدف، پيشرفت است؛ در حالي که پيشرفت يعني حرکت به جلو. چطور حرکت به جلو ميتواند هدف قرار بگيرد؟ توضيحش اين است که پيشرفت انسان هرگز متوقف نميشود. يعني خداي متعال انسان را آنچنان آفريده است که حرکت او به جلو در ميدانهاي مختلف، هيچ وقت به حد يقف نميرسد. به هر مرحلهاي که شما برسيد - چه در مراحل مادي و چه معنوي - مطمئناً توقف در آن مرحله، براي انسان علاقهمند به پيشرفت، معنا ندارد. بنابراين پيشرفت، هم راه است، هم هدف است. بايد دائم به حرکت ادامه داد و پيش رفت.