پيشرفت واقعي در سايه مذهب ميسر است

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

رضا محمدي فيروزجايي

«در فکر پيشرفت باشيد، در فکر اين باشيد که به جلو برويد، برنگرديد به عقب. اگر انحطاط اخلاقى يا فکرى حاصل بشود، اين برگشت به عقب است و ارتجاع و اگر پيش برويد و با همان خلقى که در مبارزه براى شما پيدا شد و همان تحولى که در اول انقلاب براى شما پيدا شد و با همان تحول، بساط ظلم را به هم پيچيديد، انشاءالله رو به قرآن مىرويد و رو به اسلام و رو به خدا، صراط مستقيم، همان راه اسلام و خدا را طى کنيد که صراط انسانيت است. راه همين است، راه مستقيم همين است.»