مولفه هاي پيشرفت از نگاه نهج البلاغه

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

هادي مجيدي

پيشرفت در هر جامعه بستگي به فرهنگ و آموزههايي دارد که در آن جامعه حاکم است و شاخصههاي آن را دين و فرهنگ آن جامعه بيان ميکند. جامعهاي پيشرفته است که شهروندانش به آموزهها، تعاليم و دستورات اخلاقي و اجتماعي اسلام پايبند باشند و آن رفتارها را در جامعهي خود به اجرا در آورند. در آن اجتماع  که مردم و جامعه، اين آموزهها را سرلوحهي برنامههاي زندگي خويش قرار دادند، پيشرفت تحقق خواهد يافت. بنابراين پيشرفت جوامع و انسانها در پيشرفت فکري و اعتقادي و علمي است که از حق سرچشمه گرفته باشد و اساس آن را اعتقادات صحيح تشکيل دهد. چنين جامعهاي در همهي ابعاد اقتصادي، سياسي، اجتماعي ، فرهنگي و علمي پيشرفت خواهد کرد. هدف اصلي اين مقاله بررسي عمدهترين عوامل مؤثر در پيشرفت  جامعهي مطلوب از ديدگاه امام علي† در نهجالبلاغه است.