حرف اول / پيشرفت پويا با ضرب آهنگ عدالت

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

به قلم مدير مسئول

قَالَ النَّبِيُّˆ : «بِالْعَدْلِ‏ قَامَتِ‏ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْض»‏

عدالت و پيشرفت موضوع اين شماره از ويژهنامهي فرهنگ پويا ميباشد. عدالت چيست و پيشرفت كدام است و نسبت اين دو به يكديگر چگونه است؟ بر اساس چه نوع رابطهاي، اين دو مقوله، توأمان موضوع بحث و بررسي قرار ميگيرند؟ همين قدر روشن است كه خداوند انسان را آفريد و به وي قدرت تفكر و تكلم عطا فرمود تا از روي درك سخن بگويد و براي فهم منظور ديگران به سخن آنان خوب گوش فرا دهد؛ « اول انديشه وانگهي گفتار، وانگهي رفتار».