حرف آخر / مأموراني براي حفظ حكومت خدا

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

به قلم سردبير

1 . اكنون كه نشريه در دستان شما است، شايد چند هفته بيش‏تر به انتخاب رئيس‏ جمهور نهم باقى نمانده باشد. ضرب آهنگ پراضطراب انتخاب يكى از نامزدها، به همان اندازه تند و پرتپش مي‌شوند كه تبليغ و تعريف‏‌ها آشكارتر و بيش‏تر. اما به راستى در اين بازار پرهياهوى دنياطلبى و قدرت‏خواهى چه كسى را برگزينيم كه آيندگان بر انتخاب ما سخره نگيرند؟ دوستان و ياران صاحب انديشه و قلم «فرهنگ پويا» تلاش و كوشش خود را به كار بستند تا معيارهايى را برايتان معرفى كنند كه در دل فرهنگ پوياى شيعه نهفته است شايد نتوانسته باشيم حق مطلب را ادا كنيم؛ ولى تا آن جا كه ممكن بوده است كوشيده‏‌ايم تا معيارهاى انتخاب اصلى را در پيش رويتان قرار دهيم. بنا نداشته‏‌ايم در نشريه كسى را تبليغ كنيم يا آن كه تخريب. سعى ما بيان ديدگاه‏‌هاى صحيح بوده است؛ خواه مورد پذيرش برخي‌ها و خواص و خواه مورد مذمت همه و عوام. قلم يك نگارنده بايد بر محور حق باشد و اين چنين چه بسا نيش دردناك قلم حق‏گو بر بسيارى از آدم‏‌ها خوش نيايد. اگر چه از قديم گفته‏‌اند : «ضمير، مرجع خود را مي‌يابد»...