خاطرات يك كانديداي آن طرفي متمايل به اين طرف و ساير نقاط

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

هادي ذاکري

چند روز پيش دفتر خاطرات يك آدم خيلى خيلى آن طرفى متمايل به اين طرف و ساير نقاط، كش رفته شد. بلافاصله پس از كش رفته شدن دفتر
خاطرات اين شخص، سياست‏مداران آن طرفى اين اقدام مذبوحانه را به سياست‏مداران اين طرف و سياست‏مداران اين طرفى اين اقدام را به
سياست‏مداران آن طرف و در نهايت سياست‏مداران هر دو طرف اين اقدام را به دست‏هاى پيدا و پنهانى نسبت دادند كه هر از چند گاهى از آستين
يك عنصر معلوم‏الحال خارج مي‌شود. ديروز بخش‏هايي از اين دفتر كه به خبر يك روزنامه در زمان كانديداتورى اين شخص در انتخابات دوره
نهم رياست جمهورى مربوط بود، به دفتر مجلس ارسال شد. اين خبر كه درباره سخنرانى آقاى كانديدا در جمع مردم دارقوزآباد و شعارهاى وى
در اين دوره انتخابات است، بدون كم و كاست درپى مي‌آيد...