فراموشي عدالت، اشتباه راهبردي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

نعمت الله پناهي بروجردي

تاريخ انقلاب اسلامى را مي‌توان به دو دوره وقوع انقلاب اسلامي تا پايان جنگ تحميلي، و دوران پس از آن تقسيم كرد. در دوران دوم كه از اواسط سال 67 يا اوايل سال 68 آغاز مي‌شود، در صحنه سياسي ـ اجتماعي ايران اسلامي شاهد ظهور و افول دو گفتمان سازندگي و توسعه اقتصادى، و آزادى و توسعه سياسي بوده‏‌ايم. اين دو گفتمان بدون ترديد بر اساس نيازها و وضعيت خاص سياسي ـ اجتماعي زمان شكل گرفتند و واكنشي بودند در برابر ضرورت‏‌ها و وضعيت موجود جامعه...