وقتي مردم از يك نامزد بدشان مي‌آيد

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

عاطفه خرمي

روز و شبى بر ما نمي‌گذرد مگر اين كه باران شديد تبليغات، دنياى پيچيده افكارمان را تحت نفوذ قرار داده و از راديو و تلويزيون و مطبوعات گرفته تا تراكت‏‌ها و پوسترهاى تبليغاتى و آگهي‌هاى ديوارى، به طور مستقيم و غيرمستقيم در تمام زواياى زندگى روزمره وارد مي‌شود و ما را خواسته يا ناخواسته تحت تأثير قرار داده، به واكنش وامي‌ دارد. تبليغات جمع تبليغ و به معناى رساندن پيام است. اين واژه بسيار كلّى در عمل گاهى مقدس و مشروع تلقى مي‌شود و آن در جايى است كه در جهت آموزش و گسترش مطالب اخلاقى، مذهبى و علمى به كار گرفته شود؛ و در جايى راهنما و اطلاع‏‌رسان شمرده مي‌شود و اين در هنگامى است كه بازگوكننده عقايد گروه يا تشكيلات و يا توضيح‏ دهنده پيشرفت‏‌ها و كاركردها باشد كه از اين راه موجبات ارتقاء سطح آگاهي‌هاى عمومى مردم را فراهم مي‌كند...