انتخابات نهم براي نسل سوم

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

سجاد کريمان مجد

در چند روز آينده شاهد مهم‏‌ترين رويداد سال 84 خواهيم بود؛ نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى كه اگر بينش و بصيرت كافى براى افكار عمومى ايجاد شود، قابليت اين را دارد كه حماسه‏‌اى ديگر در نظام جمهورى اسلامى بيافريند. در اين راستا نوشتار حاضر سعى دارد ملاك‏هاى يك رئيس‏ جمهور انقلابى را از ديدگاه جوان امروز مورد بررسى قرار دهد...