جوان سياسي، احساسات يا تعقل، كداميك؟

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

مهين محمدپور

جوانان پرجمعيت‏‌ترين قشر در كشور ما هستند و به همين سبب نقش آنان در شكل‏‌گيرى بسيارى از تحولات جامعه از جمله تحولات سياسى انكارناپذير است. اين قشر در آغاز مبارزات اسلامى به رهبرى حضرت امام (ره) به طور جدّى و گسترده در همه مراحل و دوشادوش ديگر قشرهاى جامعه، انقلاب را به پيروزى رساند...