از ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

الهام رضايي

باز هم آزمونى ديگر و انتخابى نو. آرى! اين بار هم به همت من و تو حماسه ديگرى آفريده مي‌شود تا همچون گذشته در سايه اللّه و به پشتوانه حكومتى اسلامى و انسانى، ابرمردى از تبار خورشيد همدوش على، اين نظام را در يك يا دو فصل امانت‏دارى كند. آراى ما در نهمين دوره انتخابات، تجلى ايمان و اراده ما است...