ضربه فني اصول گراها در كدام نقطه؟

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

زهره شريعتي

 در اين چند سال اخير واژه اصول‏گرايى بر سر زبان‌‏ها افتاده است. اين امر پس از دو دهه اختلاف بين دو سليقه به اصطلاح راست و چپ در اداره كشور، و پس بعد از دوم خرداد 76 و رواج واژه اصلاح‏‌طلبى رخ داده است. اكنون ميان اصول‏گرايان نيز اختلاف‏هاى گاه آشكار و قابل توجهى ظهور كرده است كه موجب شده در اين مجال به آسيب‏ شناسى آن‏ها بپردازيم...