تحريف آرمان هاي رهبري به چه قيمت؟

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

حسن ملکشاهي

رهبر معظم انقلاب در روز عيد غدير با تأكيد بر عزم عمومى براى شركت در انتخابات نهم رياست جمهورى فرمودند : «آن چه در درجه اول مهم است، عزم عمومي است؛ ملت ايران نشان بدهد كه به مسأله انتخابات بي‌تفاوت نيست.»يكى از زمينه‏‌هايي كه مي‌تواند موجب عزم عمومي براى حضورى گسترده شود، حضور نامزدهاى تحول‏‌خواهي است كه در عرصه رقابت انتخاباتي با پرهيز از كلي‌گويي‌هاى دولت گذشته و سردادن شعارهاى غيرعملى، به صورتى شفاف با مردم سخن گفته و نشان دهند كه با هدف ايجاد تحول و تغييراتى اساسى در حوزه اقتصاد، سياست و فرهنگ به صحنه آمده‏‌اند؛ به گونه‏‌اى كه مردم چهره‏‌هايى پرتلاش را با برنامه‏‌هايي جدى براى ايجاد تحول مشاهده كنند. به ميدان آمدن چهره‏‌هاى تكرارى و تكرار برنامه‏‌هاى گذشته كه مردم بسيارى از آن‏ها را غيرعملي‌ مي‌دانند، ممكن است «حضور حداكثرى» و عزم عمومي‌ را با مخاطره‏اى جدى روبه‏‌رو سازد...