يك رأي، يك سرباز براي سنگري به نام ايران

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

حسن ابراهيم  زاده

انتخاب نهم در بعد بين‏‌الملل نيز مي‌تواند براى كشور ما فرصت‏ها و تهديدهايى به همراه آورد. تأثير فشارهاى بين‏‌المللى بر انتخاب نهم و تأثير
انتخاب نهم بر فشارهاى بين‏‌المللى، موضوع مهم و پردامنه‏‌اى است كه بايد در نگاه به انتخابات رياست جمهورى آينده، در عرصه بين‏المللي‌ مورد
توجه قرار گيرد. در اين نوشتار به اولين تحركات بين‏‌المللي استكبار جهت تغيير مسير انتخابات نهم به سوى اهداف استكبارى پرداخته شده
است؛ تحركاتى كه به خيال خود، از ريزش آرا در انتخابات شروع شده و به حمله نظامي خواهد انجاميد...