تيري كه به سنگ خورد

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

الف. ايلامي

تبعيض در تقسيم ثروت، استفاده از رانت‏هاى اقتصادى و شكل‏‌گيرى نوكيسه‏‌هايى كه بي‌اعتنا به سخنان صريح امام (ره) درباره ساده زيستىِ مسؤولان تا بدان جا پيش رفته‏‌اند كه طرح‏دادن و گلف بازى را وظيفه رئيس‏ جمهور مي‌دانند، برآيند هشت‏ سال كوبيدن بر طبل توسعه اقتصادى بود!! آخرت‏‌گريزى در تعاملات سياسى ـ چه در داخل و چه در عرصه‏‌هاى بين‏‌المللى ـ اباحه‏‌گرى و دين‏‌ستيزى در حوزه فرهنگ و هنر، گذر از خطوط قرمز و ادعاى سر آمدن دوران عمل‏كردن به سخنان امام (ره)، و پافشارى بر بازنگرى قانون اساسى نيز حاصل هشت سال حركت در مسير توسعه سياسى! به شمار مي‌رود!!...